بیمه نکردن کارفرما

بیمه یکی از ابزارهای حمایتی قانون گذار در قوانین کار و تامین اجتماعی است که به منظور حفظ حقوق کارگران ایجاد شده است. به طور کلی، بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی، مسئولیت بیمه نمودن کارگران برعهده کارفرما قرار دارد.

در حال حاضر، حق بیمه تعیین شده برای کارگران، معادل 30 درصد از حقوق و مزایای آنها می باشد. از این مقدار، 23 درصد به عهده کارفرما و 7 درصد به عهده کارگر است. این تناسب به منظور تقسیم منصفانه هزینه های بیمه نمودن کارگران میان کارفرما و کارگر تعیین شده است.

ادامه مطلب “بیمه نکردن کارفرما”

بهترین وکیل کارگر کیست

روابط میان کارگر و کارفرما و حفظ حقوق کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. به علاوه جامعه کارگری بخش بزرگی از جوامع هر کشور، از جمله جامعه ما را تشکیل می دهد. کارگران معمولا از اقشارمتوسط و ضعیف جامعه هستند اما بخش عظیمی ازنیروی انسانی برای تولید ثروت و استخراج منابع طبیعی و دیگر تولیدات کشور را برعهده دارند. بدون حضور کارگران در کشور، سرمایه و منابع و محصولات بسیاری رو به نابودی خواهد رفت.

وکیل کارگر به چه مواردی رسیدگی می نماید؟

کارگر دارای حق و حقوق بسیاری، طبق قانون کار می باشد که کارفرما باید از آن تبعیت کرده و حقوق کارگر را رعایت نماید. این حقوق عبارت از: عیدی، رعایت پایه حقوق، حق مسکن و خواروبار، حق پایه سنوات، پاداش، بیمه، حق اولاد، شرایط کاری و محیط کاری سالم و امن، استفاده از وسایل و لباس و تجهیزات کافی برای حفاظت از جان کارگر در مشاغل پرمخاطره، حفظ سلامت روحی و روانی و جسمی کارگر در همه مراحل کاری و به دور بودن از آسیب های جسمانی و… .

در صورتی که هریک از این موارد توسط یکی از کارگران و یا کارفرما نادیده گرفته شده و تضییع شود، کارگری که حقش پایمال شده می تواند با اخذ وکیل مناسب از تیم حقوقی بانی وکیل، طبق روالی که در ادامه بدان اشاره می شود، احقاق حق خود را درخواست نماید.

وکیل بیمه در این زمینه می تواند کمک بسیاری به کارگر نماید و او را در جهت احقاق حقوق مادی و معنوی اش یاری نماید.

طبق قانون، توافق طرفین بر عدم رعایت حقوق مسلمه کارگر از جمله بیمه، غیر نافذ است. چون بعض از موراد قوانین کار و از جمله بیمه که در قانون کار ذکر شده و کارفرما ملزم به رعایت آن می باشد، از قوانین آمره است و توافق بر خلاف آن از درجه اعتبار ساقط است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی سنندج به خواسته اعتراض به رأی شماره … مورخ… هیئت حل اختلاف کار، دیوان [پس] از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین، رسیدگی اداره مشتکی‌عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‎باشد

زیرا رسیدگی هیئت مطابق موازین قانونی بوده و عدول از سازش نیاز به دلیل دارد. از طرفی سابقه بیمه کارگر اساساً قابل سازش نیست، زیرا توافق در عدم اجرای قانون آمره مسموع نیست و مقررات تأمین اجتماعی ازجمله مقررات آمره است. شاکی می‎تواند سوابق کاری خود را به تأمین اجتماعی ارائه و در صورت اثبات، تأمین اجتماعی نیز مکلف به پذیرش ادعا بوده و حق بیمه کارفرما مطالبه نماید.

لذا دیوان به استناد مواد ۷۱ و ۷۲ آئین دادرسی کار و ماده ۳۶ و ۳۹ از قانون تأمین اجتماعی، حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‎عنه را صادر و اعلام می‎کند. این رأی بر اساس مواد ۱۰ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در شعب تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری است.

برای رسیدگی به دعاوی کار، باید به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی، دادخواست داده شود تا به اداره اداره کار و رفاه و امور اجتماعی تقدیم گردد تا در آن جا بدان رسیدگی شود.

بعد از ثبت دادخواست، جلسات هیات تشخیص برای حل مشکل و داوری میان طرفین دعوا تنظیم می گردد. در این جلسات، اطراف دعوا یا وکیل ونماینده قانونی آن ها و چند نفر بی طرف برای شنیدن ادعاهای طرفین وجود دارند. که پس از کسب اطلاع از مشکل پیش آمده میان طرفین و شنیدن ادله دو طرف، نظر و رای خود را صادر می نمایند.

در این جلسه اگر خواهان وجود نداشته باشد، با حضور خوانده به مشکل رسیدگی و رای مقتضی صادر می شود. پایان این جلسه رسیدگی، به صدور رای منتهی می گردد.

این رای قابل اعتراض است و به طرفین مهلت برخورداری از حق اعتراض بیان می گردد.

در صورتی که افراد به رای صادر شده از هیات تشخیص اعتراض داشته باشند می توانند در مهلت تعیین شده اعتراض خود را بیان نمایند. جهت رسیدگی به این اعتراض، جلسه ای با عنوان هیات حل اختلف، با حضور چند داور بی طرف، تشکیل می گردد و به اظهارات معترض و طرف دیگر توجه می شود و در پایان، طبق نظر اکثریت اعضا رای مقتضی صادر می گردد.

آیا بیمه نکردن کارگر جرم است

طبق قانون کار، وظیفه کارفرما این است که هر گاه کارگر به کارگاه ملحق شود، باید نسبت به بیمه نمودن او اقدام نماید و مبلغ حق بیمه اش را به صورت ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

در صورتی که کارفرما اقدام به بیمه نمودن کارگر نکند یا حق بیمه اش را به صورت ماهانه پرداخت نکند، ممکن است در برخی ماه های خاص، جریمه بیمه نکردن کارگران توسط کارفرما و یا عدم پرداخت حق بیمه در این ماه ها، به عنوان ضمانت اجرایی، برای کارفرمای خاطی تحمیل شود. این جریمه معمولاً دو تا ده برابر میزان حق بیمه مربوطه خواهد بود، و به عهده کارفرما خواهد بود که این مبلغ را پرداخت کند.

ماده ۱۴۸ قانون کار به وضوح لزوم پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان را مشخص کرده است و این ماده از جمله قواعد آمره محسوب می شود که بر اساس آن کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران است.

بیمه کارگران به قدری اهمیت دارد که در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی نیز به آن اشاره شده است و از کارفرماها انتظار می رود که حق بیمه کارگران را پرداخت نمایند. این ماده از قوانین تامین اجتماعی، به منظور حفظ حقوق کارگران و تضمین حمایت از آن ها در مواقع نیاز و بیماری ها، به وضوح بر تأکید می کند.

در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگر، کارفرما ملزم به پرداخت جریمه بیمه نکردن کارگران است. این اقدام از سوی کارفرما به منظور انتقال هزینه های درمان و حمایت از کارگر به سازمان تامین اجتماعی انجام می شود.

دلیل بیمه نکردن کارفرما چیست؟

وکیل بیمه نکردن کارگران توسط کارفرما یک تخلف است و قانون کار معمولاً جریمه ای برای این تخلف تعیین کرده است. عدم تمایل کارفرما به بیمه کردن کارگران ممکن است به دلیل چندین عامل و دلیل اتفاق بیافتد:

  1. برخی کارفرماها ممکن است به دلیل هزینه های بالای بیمه گذاری برای کارگران تمایل به بیمه کردن آن ها نداشته باشند. این هزینه ها می تواند برای کارفرماها بار مالی زیادی به همراه داشته باشد، به ویژه در صورتی که کارگاه زیادی کارگر داشته باشد.
  2. بعضی از کارفرماها ممکن است به دلیل نداشتن آگاهی کافی درباره اهمیت بیمه کارگران و مزایای آن، به بیمه کردن کارگران مبادرت نکنند.
  3. برخی کارفرماها ممکن است به دلیل نقض قوانین و مقررات مرتبط با بیمه کارگران، به بیمه کردن کارگران مجوزهای لازم را نداشته باشند و از انجام این اقدام خودداری کنند.
  4. برخی کارفرماها ممکن است به دلیل استفاده از کارگران غیر رسمی و بدون قرارداد رسمی، از بیمه کردن آن ها خودداری کنند تا از بار مالی بیشتری در زمینه حقوق و بیمه کارگران جلوگیری کنند.

به هر حال، هر چه علت عدم بیمه کردن کارگران توسط کارفرما باشد، این اقدام تخلفی است و با جریمه های تعیین شده در قانون کار مواجه خواهد شد. همچنین، بیمه کارگران نقش مهمی در حمایت از حقوق کارگران و ایجاد ایمنی اجتماعی برای آن ها دارد، بنابراین اهمیت بیمه نمودن کارگران برای ارتقاء وضعیت اجتماعی کارگران و حفظ حقوق آن ها بسیار مهم است.

اگر کارفرما بیمه نکند چه کند؟

حق بیمه کارگران یکی از اصولی ترین و مهم ترین حقوق کارگران به شمار می آید. بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، تعهد بیمه کارگران بر عهده کارفرما قرار دارد و هر کارفرمایی مکلف است که کارگران خود را بیمه کند. این امر برای حفظ حقوق کارگران و تضمین ایمنی اجتماعی آن ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کارفرما با شروع کار کارگر، باید در پایان هر ماه لیست بیمه را با توجه به حقوق تعیین شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند و نیز مبلغ حق بیمه را به دارایی مالیات پرداخت کند. این وظیفه به عهدهٔ کارفرماست و کارگر هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه ندارد.

اگر کارفرما عدم پرداخت حق بیمه را انجام دهد، کارگر بیمه شده می تواند با مراجعه به نزدیک ترین شعبه سازمان تامین اجتماعی، نسبت به شکایت از کارفرما اقدام کند و تقاضای بازرسی شعبه را داشته باشد. در این صورت، کارفرما مجبور به پرداخت جریمه نقدی برابر با دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه خواهد بود و همچنین ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

این اقدامات انجام شده توسط قانون، به منظور اطمینان از رعایت حقوق کارگران و حفظ ایمنی اجتماعی آن ها است و هرگونه تخلف از این تعهد قانونی می تواند عواقب جدی برای کارفرما به همراه داشته باشد.

جریمه رد نکردن بیمه توسط کارفرما

قانون کار برای تضمین حقوق کارگران و پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری به موقع، اقدامات متعددی را تعیین کرده است. اگر کارفرما در موعد مقرر در قانون، تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننماید، علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع خواهد بود.

مبلغ این جریمه، بسته به میزان بدهی ماهانه که پرداخت نشده است، می تواند معادل ۷ تا ۲۲ درصد تمام یا کسری بدهی باشد. این اقدام به منظور تحریم کارفرماها و ایجاد انگیزه ای برای پرداخت به موقع حقوق و بیمه کارگران اتخاذ شده است.

در واقع، این جریمه نقدی تنها یکی از اقدامات قانونی است که به هدف اطمینان از حقوق کارگران و حفظ حق بیمه آن ها توسط کارفرماها معین شده است. در صورتی که کارفرما از بیمه کردن کارگر خود استنکاف ورزد یا در برخی ماه ها حق بیمه را پرداخت نکند، باید به موجب قوانین مرتبط با جریمه های تعیین شده، جریمه معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه را پرداخت کند.

سخن پایانی

ضمانت اجرایی و مقررات قانونی در نظام حقوقی وجود دارد تا از اجبار کارفرما به پرداخت حقوق و بیمه کارگران اطمینان حاصل شود و در صورت عدم رعایت این تعهدات، کارگران از حق خود برای شکایت در مقابل کارفرما و انتقاد از نقض قوانین کاری استفاده کنند. این تدابیر از اهمیت بالایی برخوردارند تا به ایجاد یک محیط کاری عادلانه و منصفانه برای کارگران کمک کنند.

وکیل بیمه تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک ارگان مسئول، مانند سایر ارگان ها، موظف به انجام وظایفی نسبت به کارکنان خود است. همچنین، اگر این سازمان تخلف کند و حقوق کارکنان را نقض کند، افراد متضرر امکان طرح دعوی (به منظور حق جویی) در دیوان عدالت اداری را دارند. بر اساس ماده دوازده قانون تأمین اجتماعی، این سازمان زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی فعالیت می کند و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است. امور مالی سازمان تأمین اجتماعی، به صورت انحصاری بر اساس مقررات این قانون اداره می شود.

انواع بیمه تامین اجتماعی

  • بیمه خویش فرما که توسط خود شخص بیمه می شود.
  • بیمه اجباری که توسط کارفرما باید انجام شود.

با توجه به تبصره ۲ ماده مذکور، ملاک تشخیص سن برای استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی، اطلاعات موجود در شناسنامه فرد می باشد که در زمان بیمه شدن به سازمان ارائه می شود و یا حتی پس از آن ارائه می گردد. هرگونه تغییری که پس از آن در شناسنامه فرد رخ مدهد، برای سازمان تأمین اجتماعی قابل قبول نخواهد بود و می تواند موجب اختلال در مزایای ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی گردد. افرادی که تحت تکفل بیمه شده اند نیز در این حکم تبصره ۲ مشمول خواهند بود، به این معنی که تغییرات در شناسنامه آن ها نیز تأثیرگذار خواهد بود و باید مراقب باشند که اطلاعات آنها به درستی ثبت شود.

وکیل بیمه تامین اجتماعی چه کسی هست؟

سازمان تأمین اجتماعی همچون دیگر ارگان ها، مسئولیت های مهمی نسبت به کارکنان خود دارد. اگر این سازمان از وظایف خود تخطی کند و حقوق کارکنان را نقض کند، امکان طرح دعوی در دیوان عدالت اداری برای دفاع از حقوق افراد فراهم می شود. وکیل بیمه تأمین اجتماعی یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه حقوق اداری است. در انتخاب وکیل بیمه تأمین اجتماعی، به مهارت های علمی و عملی وکیل در پیگیری پرونده های مشابه تامین اجتماعی توجه کنید که بسیار کمک کننده خواهد بود.

در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر در این زمینه دارید، می توانید با شماره های داخل سایت بانی وکیل تماس بگیرید و از مشاوره با وکیل متخصص در پرونده های تامین اجتماعی بهره مند شوید. این اقدام می تواند شما را در دفاع از حقوقتان در مواجهه با مسائل مرتبط با تامین اجتماعی یاری دهد.

مواردی که باید به وکیل بیمه مراجعه کرد

بیمه بازنشستگی یکی از مسائلی است که بیشترین میزان شکایت در دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. در طول دوران فعالیت کاری، کارفرمایان یا خود افراد می توانند خود را بیمه بازنشستگی کنند تا پس از به پایان رسیدن دوران کار به آنها مستمری تعلق بگیرد.

در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی درخواست فرد را نپذیرد، افراد می توانند با همکاری یک وکیل متخصص در حوزه تأمین اجتماعی، به رای سازمان اعتراض کنند. وکیل با سابقه تامین اجتماعی می تواند به شما در این موضوع کمک کند و حقوق شما را به بهترین نحو ممکن مدافعه کند.

بیشتر بخوانید : وکیل بیمه

در صورتی که نیاز به کمک و مشاوره در امور حقوقی خود در زمینه تامین اجتماعی دارید، می توانید با شماره های داخل سایت تماس بگیرید و از خدمات وکیل متخصص در این زمینه بهره مند شوید. این اقدام می تواند به حل مسائل و مشکلات حقوقی شما مرتبط با تامین اجتماعی کمک کند.

بین کارگر و کارفرما قرارداد کار بسته می شود و تمامی شرایط مرتبط با کار معمولاً در آن ذکر می شود. اما ممکن است به دلایل مختلفی اختلافات و مشکلاتی بین طرفین پیش بیاید که ممکن است شامل عدم تطابق با قوانین قرارداد یا مسائل مرتبط با بیمه کارگر باشد.

در مراحل اولیه، اغلب اختلافات میان طرفین توسط میانجیگری و صلح طلبی حل می شوند. اما گاهی اوقات این اختلافات به حدی بزرگ و پیچیده می شوند که به راحتی قابل حل نیستند. در این زمان، کارگر و کارفرما ممکن است به مراجع حل اختلاف مثل دیوان عدالت اداری یا دیگر مراجع قضائی مراجعه کنند.

اختلافات مرتبط با بیمه تامین اجتماعی نیز می تواند یکی از مسائلی باشد که بین کارگر و کارفرما به وجود بیاید و ممکن است نیاز به مراجعه به مراجع حل اختلاف داشته باشد. در این حالت، همانند اشاره شده، مشاوره وکیل متخصص در امور تامین اجتماعی می تواند به کارگر یا کارفرما کمک کند و حقوق آنها را در این زمینه مدافعه نماید.

مقایسه بیمه اختیار و اجباری

بیمه اختیاری به معنای این است که فرد به طور اختیاری خود را بیمه می کند و از مزایای آن بهره مند می شود. این نوع بیمه به ویژه برای افرادی مناسب است که تحت پوشش هیچ بیمه ای نباشند. با بیمه اختیاری، پس از گذشت مدتی، می توان از مزایای بیمه بازنشستگی نیز بهره مند شد.

بیمه اختیاری دارای محدودیت هایی نیز می باشد؛ به عنوان مثال، فرد باید حداقل یک ماه سابقهٔ بیمه داشته باشد و زیر ۵۰ سال سن باشد. همچنین، بانوان خانه داری که بیش از چهل وپنج سال سن دارند، امکان بیمه اختیاری را ندارند.

در صورتی که فرد تصمیم به بیمه اختیاری گرفته باشد و کار کردن را متوقف کند، مزایای او نیز متوقف خواهد شد، مگر اینکه بتواند ثابت کند که ناتوانی او به اندازه کافی شدید است که مانع از کار کردن او شود. در این صورت، او ممکن است از مزایای بیمه بازنشستگی استفاده کند.

برای بیمه اختیاری، فرد می تواند به نزدیک ترین شعبهٔ سازمان تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کند و اقدام به بیمه اختیاری نماید.

برای اعتراض به سازمان تامین اجتماعی را از کجا شروع کنیم؟

بررسی مشکلات و اختلافات موجود افراد حقیقی و حقوقی با سازمان تامین اجتماعی ابتدا در هیئت بدوی رسیدگی شده و پس از آن یک مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به این رای در هیئت تجدید نظر در نظر گرفته شده است. اما در صورتی که رای هر دو هیئت به ضرر شما باشد شما می توانید درخواست رسیدگی مجدد خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایید. برای آن که پرونده خود را با موفقیت به سرانجام رسانده و از حقوق خود دفاع نماید لازم است که با یک وکیل تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری که دارای تخصص کافی در امور حقوقی و تجربه مؤثر در این زمینه است مشورت نمایید.

وکیل تامین اجتماعی به شما کمک می نماید تا مدارک و اسناد موجود را جمع آوری نموده و با سازماندهی نمودن پرونده به شما کمک می کند که در مراحل ابتدایی بهترین راه برای پرونده شما صادر شود. اما چنانچه رای هر دو هیئت بر علیه شما باشد می توانید در زمانی که قصد شکایت از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری  را دارید از وکیل تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری کمک بگیرید.

شکایت از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری

ررسی مشکلات و اختلافات موجود افراد حقیقی و حقوقی با سازمان تامین اجتماعی ابتدا در هیئت بدوی رسیدگی می شود و پس از آن یک مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به این رای در هیئت تجدید نظر در نظر گرفته می شود. اما در صورتی که رای هر دو هیئت به ضرر شما باشد، می توانید درخواست رسیدگی مجدد خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایید.

برای رسیدن به موفقیت و دفاع از حقوق خود در این پرونده، لازم است با یک وکیل تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری مشورت نمایید. وکیل تامین اجتماعی به شما کمک می نماید تا مدارک و اسناد موجود را جمع آوری نموده و با سازماندهی نمودن پرونده، به شما کمک می کند تا در مراحل ابتدایی بهترین راه برای پرونده شما صادر شود.

در صورتی که رای هر دو هیئت بر علیه شما باشد و نیاز به شکایت از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری دارید، همچنان می توانید از وکیل تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری کمک بگیرید تا مورد شما به صورت حرفه ای پیگیری شود و حقوق شما مدافعه شود.