بهترین وکیل کارگر کیست

روابط میان کارگر و کارفرما و حفظ حقوق کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. به علاوه جامعه کارگری بخش بزرگی از جوامع هر کشور، از جمله جامعه ما را تشکیل می دهد. کارگران معمولا از اقشارمتوسط و ضعیف جامعه هستند اما بخش عظیمی ازنیروی انسانی برای تولید ثروت و استخراج منابع طبیعی و دیگر تولیدات کشور را برعهده دارند. بدون حضور کارگران در کشور، سرمایه و منابع و محصولات بسیاری رو به نابودی خواهد رفت.

وکیل کارگر به چه مواردی رسیدگی می نماید؟

کارگر دارای حق و حقوق بسیاری، طبق قانون کار می باشد که کارفرما باید از آن تبعیت کرده و حقوق کارگر را رعایت نماید. این حقوق عبارت از: عیدی، رعایت پایه حقوق، حق مسکن و خواروبار، حق پایه سنوات، پاداش، بیمه، حق اولاد، شرایط کاری و محیط کاری سالم و امن، استفاده از وسایل و لباس و تجهیزات کافی برای حفاظت از جان کارگر در مشاغل پرمخاطره، حفظ سلامت روحی و روانی و جسمی کارگر در همه مراحل کاری و به دور بودن از آسیب های جسمانی و… .

در صورتی که هریک از این موارد توسط یکی از کارگران و یا کارفرما نادیده گرفته شده و تضییع شود، کارگری که حقش پایمال شده می تواند با اخذ وکیل مناسب از تیم حقوقی بانی وکیل، طبق روالی که در ادامه بدان اشاره می شود، احقاق حق خود را درخواست نماید.

وکیل بیمه در این زمینه می تواند کمک بسیاری به کارگر نماید و او را در جهت احقاق حقوق مادی و معنوی اش یاری نماید.

طبق قانون، توافق طرفین بر عدم رعایت حقوق مسلمه کارگر از جمله بیمه، غیر نافذ است. چون بعض از موراد قوانین کار و از جمله بیمه که در قانون کار ذکر شده و کارفرما ملزم به رعایت آن می باشد، از قوانین آمره است و توافق بر خلاف آن از درجه اعتبار ساقط است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی سنندج به خواسته اعتراض به رأی شماره … مورخ… هیئت حل اختلاف کار، دیوان [پس] از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین، رسیدگی اداره مشتکی‌عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‎باشد

زیرا رسیدگی هیئت مطابق موازین قانونی بوده و عدول از سازش نیاز به دلیل دارد. از طرفی سابقه بیمه کارگر اساساً قابل سازش نیست، زیرا توافق در عدم اجرای قانون آمره مسموع نیست و مقررات تأمین اجتماعی ازجمله مقررات آمره است. شاکی می‎تواند سوابق کاری خود را به تأمین اجتماعی ارائه و در صورت اثبات، تأمین اجتماعی نیز مکلف به پذیرش ادعا بوده و حق بیمه کارفرما مطالبه نماید.

لذا دیوان به استناد مواد ۷۱ و ۷۲ آئین دادرسی کار و ماده ۳۶ و ۳۹ از قانون تأمین اجتماعی، حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‎عنه را صادر و اعلام می‎کند. این رأی بر اساس مواد ۱۰ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در شعب تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری است.

برای رسیدگی به دعاوی کار، باید به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی، دادخواست داده شود تا به اداره اداره کار و رفاه و امور اجتماعی تقدیم گردد تا در آن جا بدان رسیدگی شود.

بعد از ثبت دادخواست، جلسات هیات تشخیص برای حل مشکل و داوری میان طرفین دعوا تنظیم می گردد. در این جلسات، اطراف دعوا یا وکیل ونماینده قانونی آن ها و چند نفر بی طرف برای شنیدن ادعاهای طرفین وجود دارند. که پس از کسب اطلاع از مشکل پیش آمده میان طرفین و شنیدن ادله دو طرف، نظر و رای خود را صادر می نمایند.

در این جلسه اگر خواهان وجود نداشته باشد، با حضور خوانده به مشکل رسیدگی و رای مقتضی صادر می شود. پایان این جلسه رسیدگی، به صدور رای منتهی می گردد.

این رای قابل اعتراض است و به طرفین مهلت برخورداری از حق اعتراض بیان می گردد.

در صورتی که افراد به رای صادر شده از هیات تشخیص اعتراض داشته باشند می توانند در مهلت تعیین شده اعتراض خود را بیان نمایند. جهت رسیدگی به این اعتراض، جلسه ای با عنوان هیات حل اختلف، با حضور چند داور بی طرف، تشکیل می گردد و به اظهارات معترض و طرف دیگر توجه می شود و در پایان، طبق نظر اکثریت اعضا رای مقتضی صادر می گردد.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *